Cookiebeleid – PAW HUMOR

Cookiebeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert u over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen onze websites, functies en inhoud.

Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals “persoonsgegevens” of hun “verwerking”, verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:

PAW HUMOR
E-mail: info@pawhumor.com
Website: www.pawhumor.com

2. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming:

Naam, adres en telefoonnummer: zie hierboven.
E-mail: info@pawhumor.com

3. Informatievereisten

a) Soorten gegevens die worden verwerkt

Wij verwerken de volgende soorten gegevens op onze website:

 • Contactgegevens 
 • Gebruiksgegevens 
 • Meta/communicatiegegevens

Er worden geen bijzondere categorieën van gegevens (art. 9, lid 1 DSVGO) verwerkt.

b) Categorieën van personen op wie de verwerking betrekking heeft

De volgende groepen personen worden door de verwerking getroffen: 

 • Belanghebbenden
 • Bezoekers en gebruikers van het online aanbod

c) Doel van de verwerking

De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • Terbeschikkingstelling van het online-aanbod, de inhoud en de functies ervan. 
 • Marketing, reclame en marktonderzoek 
 • Veiligheidsmaatregelen

d) Wijzigingen en updates van de gegevensbeschermingsverklaring

Wij verzoeken u zich regelmatig te informeren over de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij zullen de gegevensbeschermingsverklaring wijzigen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen een handeling van uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

e) Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig artikel 32 van de GDPR, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsmede de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen. De maatregelen omvatten in het bijzonder het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang tot, de invoer, de openbaarmaking, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding van de gegevens. Wij beschikken ook over procedures voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, de verwijdering van gegevens en de reactie op gegevens-compromittering. Voorts houden wij al bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en door middel van gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (art. 25 DSGVO). De veiligheidsmaatregelen omvatten in het bijzonder de gecodeerde gegevensoverdracht tussen uw browser en onze server.

f) Samenwerking met verwerkers en derden

Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (orderverwerkers of derden) doorgeven, doorgeven of anderszins toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming (bijv. als een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 lit. B DSGVO), u daarvoor toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting daarin voorziet of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het gebruik van agenten, webhosts etc.). Als wij derden opdracht geven tot het verwerken van gegevens op basis van een zogenaamde “overeenkomst voor orderverwerking”, gebeurt dit op basis van Art. 28 DSGVO.

g) Doorgifte aan derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of overdragen van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om aan onze (pre)contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of staan wij de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe als aan de bijzondere vereisten van Art. 44 e.v. DSGVO zijn voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een met de EU overeenstemmend niveau van gegevensbescherming, het sluiten van een in opdracht gegeven verwerkingsovereenkomst of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde “standaard contractuele clausules”).

4. Algemene informatie over gegevensverwerking

a) Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen van een functionele website en onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

b) Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw gegevens wordt rechtmatig door uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1 lit a DSGVO, aangezien u via de toestemmingsmanager de mogelijkheid heeft om een of meer specifieke verwerkingsdoelen toe te stemmen of af te wijzen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 (1) lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming is onderworpen, dient art. 6 (1) c DSGVO als rechtsgrondslag. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6 (1) d) DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 (1) f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

c) Verwijdering van gegevens en opslagperiode

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is. Opslag kan ook plaatsvinden indien dit door de Europese of nationale wetgever is bepaald in verordeningen van de Unie, wetten of andere bepalingen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen. Gegevens worden ook afgeschermd of gewist als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat voor de verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of de uitvoering van een overeenkomst.

5. terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang heeft.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Informatie over het type browser en de gebruikte versie.
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijd van toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website
 • Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden bezocht.

Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Dit omvat niet het IP-adres van de gebruiker of andere gegevens waarmee de gegevens aan een gebruiker kunnen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. 

b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

c) Doel van de verwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Voor dit doel moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Deze doeleinden zijn ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking volgens Art. 6 Paragraaf 1 lit. f DSGVO.

d) Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd.

e) Mogelijkheid tot verzet en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg bestaat er voor de gebruiker geen mogelijkheid tot bezwaar.

6. gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk en veilig te maken.

Bovendien wordt de gebruiker bij toegang tot onze website geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn of haar toestemming voor de verwerking van in dit verband gebruikte persoonsgegevens verkregen door middel van de Consent Manager. In dit verband wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

b) Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 (1) lit. f DSGVO.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is art. 6 lid 1 letter a DSGVO indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven. De VS is een onveilig derde land met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Door uw uitdrukkelijke toestemming via de Consent Manager kunnen persoonsgegevens toch naar de VS worden verzonden. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 49 (1) lit. a DSGVO.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawijziging wordt herkend.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Authenticatie
 • Preventie van cross-site request forgery aanvallen
 • Unieke, anonieme identificatie voor een correcte levering van de website.

De gebruikersgegevens die via technisch noodzakelijke cookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies leren wij hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij zo ons aanbod voortdurend optimaliseren.

Wij hebben analyse cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Google Analytics

d) Duur van de opslag, mogelijkheid tot verzet en verwijdering

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door de gebruiker aan onze site doorgegeven. Daarom heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website meer volledig kunnen worden gebruikt.

7. Webanalyse door Google

Met uw toestemming via de toestemmingsmanager gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”) in de zin van Art. 6 lid 1 lit a. DS-GVO gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De VS is een onveilig derde land met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Door uw uitdrukkelijke toestemming via de toestemmingsmanager kunnen persoonsgegevens toch naar de VS worden verzonden. De rechtsgrondslag is hier art. 49 (1) lit. a DSGVO.

Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit onlineaanbod samen te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van dit onlineaanbod en het internet te leveren. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics om de binnen advertentiediensten van Google en haar partners geplaatste advertenties alleen aan die gebruikers te tonen die ook interesse in ons onlineaanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die wij aan Google doorgeven (zogenaamde “Remarketing Audiences” of “Google Analytics Audiences”). Met behulp van Remarketing Audiences willen wij er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen storend effect hebben.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies verhinderen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan hun gebruik van het onlineaanbod gerelateerde gegevens aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: Google GA Opt-out.

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en opt-outopties vindt u op de websites van Google: Google Privacy (“Gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt”), Google Ad Policy (“Gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden”), Google Ads Settings (“Beheer van de informatie die Google gebruikt om u advertenties aan te bieden”).

Gebruik van Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één interface. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-loos domein en verzamelt geen persoonsgegevens. De tool triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

9. rechten van de betrokkene

a) Recht van toegang

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken.

Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie verzoeken over het volgende:

 • De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • De categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;
 • De geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgegevens of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria ter bepaling van de opslagperiode;
 • Het bestaan van een recht om rectificatie of wissen van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, een recht om beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken;
 • Het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of persoonsgegevens over u worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de overdracht.

b) Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en/of aanvulling jegens de verwerkingsverantwoordelijke als de persoonsgegevens die over u worden verwerkt, onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke moet de rectificatie zonder onnodige vertraging uitvoeren.

c) Recht op beperking van de verwerking

U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken onder de volgende voorwaarden

indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

de verwerking is onwettig en u maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar u heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of

als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DSGVO en nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovengenoemde voorwaarden is beperkt, wordt u door de verantwoordelijke voor de verwerking geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

d) Recht op wissen

Verplichting tot wissen

U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht deze gegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De u betreffende persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 • U trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a) of art. 9, lid 2, onder a) DSGVO in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21(1) GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21(2) GDPR.
 • De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of de lidstaat waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen.
 • De u betreffende persoonsgegevens zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de GDPR.

Informatie aan derden

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de GDPR verplicht is deze te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te wissen.

Uitzonderingen

Het recht op wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is

voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, DSGVO;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, DSGVO, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen; of
 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

e) Recht op informatie

Indien u het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking tegen de voor de verwerking verantwoordelijke hebt uitgeoefend, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze rectificatie of uitwissing van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt het recht door de verantwoordelijke voor de verwerking op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat

 • de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a), DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO en
 • de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht heeft u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

g) Recht van bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO plaatsvindt; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

h) Recht om uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken

U hebt te allen tijde het recht om uw verklaring van toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden.

i) Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing – met inbegrip van profilering – die voor u rechtsgevolgen heeft of u op soortgelijke wijze ernstig treft. Dit geldt niet indien het besluit

 • noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke,
 • toelaatbaar is krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen; of
 • gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op bijzondere categorieën van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden alsmede uw legitieme belangen te beschermen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de zijde van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en het besluit te betwisten. 

j) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, indien u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een inbreuk vormt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een beroep op de rechter krachtens artikel 78 GDPR.